Welcome to Chemistry and Industry of Forest Products,
REFINING PROCESS AND ORGANIC COMPONENT OF WOOD VINEGAR
PIAO Zhe;YAN Ji chang;CUI Xiang lan;LIU Yue chun;CHU Ren he;LIAN Rui de
林产化学与工业 . 2003, (2): 17 -20 .