Welcome to Chemistry and Industry of Forest Products,
Research Advance of Cardanol-based Surfactants
YANG Xiao-hui;;XIAO Guo-min;WANG Zhi-min;JING Fei;ZHOU Yong-hong;JIANG Jian-chun;
林产化学与工业 . 2013, (4): 144 -148 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-2417.2013.04.027